Begrepp

Helt kort om några begrepp som är centrala för mig i min verksamhet:


Relationell psykoterapi


Följande är citat från Svenska Föreningen för Relationell Psykoterapis hemsida:

"Under de två senaste decennierna har man talat om en relationell vändning (a relational turn) inom psykoterapin. Inom relationell psykoterapi antas människan ha medfödda behov av relationer för att kunna överleva psykologiskt sett. I de nära relationerna under uppväxten skapas relativt stabila relationsmönster (patterns), mestadels omedvetet. Dessa bär vi därefter med oss och de aktiveras i mötet med nya personer/situationer. I denna utvecklingsprocess anses affekterna ha en särskilt central betydelse."


I det relationella förhållningssättet ingår för mig också systemperspektiv på hur vi människor samspelar med varandra.


Compassion Focused Therapy


Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ kognitiv psykoterapimetod som baseras på flera olika grunder som kognitiv och psykodynamisk psykoterapi, affektteori, anknytningsteori, affektiv neurovetenskap och buddhistiskt psykologi. CFT har vuxit fram de senare decennierna och formulerats av kliniker och forskare tillsammans med professor Paul Gilbert vid Derby University, England. I CFT arbetar man med skammen och självkritiken genom att lära sig känna och visa sig själv omsorg och välvilja.


Vad är Affektfobi?


Affekter är den starkaste motivationsfaktorn för mänskligt beteende. Rädsla för att känna vissa känslor skapar beteenden som inte är gynnsamma och kan leda till ångest och depression. Affektfobiterapi, eller terapi med affektfokus, är en integrativ terapi baserad på modern psykodynamisk och kognitiv teori och metod. Forskning och teorier från områden affekt, anknytning och kognitiv beteendeterapi ligger till grund.


Integrativt perspektiv


Att ha ett integrativt förhållningssätt betyder att låta olika perspektiv mötas och berika varandra.

Kognitiv psykoterapi och psykodynamisk psykoterapi har setts som motsatser men tillsammans utgör de en behövlig komplettering till varandra och utökar möjligheten att finna rätt behandlingsväg.

För mig handlar det om att ta tillvara de kunskaper och den forskning om psykoterapi som finns och som visar på positiva resultat. Goda resultat finns att hämta inom båda traditionerna.

Nyfikenhet och intresse är vad som leder utforskande och utveckling vidare.


KBT


Kognitiv beteendeterapi är en metod i psykoterapi där man använder sig av en schematisk struktur för att skapa ett önskat förändrat beteende. Vanligt är arbete med hemuppgifter mellan samtalsträffarna. Behandlingen är ofta förhållandevis kort, är fokuserad med ett tydligt mål samt ofta avgränsad till ett nu-och-framåt.

När motivationen är hög är metoden mycket framgångsrik men den passar inte alla människor och alla frågeställningar.

Det är vanligt att interventionerna blandas upp med vad som skulle kallas mer traditionell kognitiv psykoterapi och med motiverande insatser.


Mindfulness


Mindfulnessbaserad kognitiv terapi är en metod som kombinerar urgammal traditionell meditation med kliniskt framgångsrik meditation. Det finns också forskning som visar på goda resultat.

Mindfulnessteknik hjälper att bryta de negativa spiraler som bildas vid stress, nedstämdhet eller depression. Att praktisera och integrera mindfulness med vardagen är också att förebygga sjukdom och att hjälpa sig själv med läkning av det som gått sönder.


Mindfulness som förhållningssätt till livet ger hjälp att vidmakthålla en god hälsa.Begreppet har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen och är den brukliga engelska översättningen av det buddhistiska sanskritbegreppet satipatthana, som betyder ungefär ”det fullkomliga minnets koncentration” (Williams et.al, 2008) På svenska brukar begreppet översättas som ”medveten närvaro”.